Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

RODO

 

INFORMACJA OGÓLNA NA TEMAT OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SANOKU

UCZESTNICY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

 1. Kto jest administratorem Pana/i danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/i dane osobowe, jest Centrum Integracji Społecznej w Sanoku z siedzibą w Sanoku przy
ul. Stróżowskiej 15 i 16 („CIS” albo „Centrum”) – samorządowy zakład budżetowy Powiatu Sanockiego, prowadzący statutowe działania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób skierowanych do CIS.

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/i danych osobowych?

telefon kontaktowy: 518-922-200

adres e-mail: cis@powiat-sanok.pl

adres siedziby: Centrum Integracji Społecznej w Sanoku, ul. Stróżowska 15 i 16,
38-500 Sanok

Skąd mamy Pana/i dane?

Otrzymaliśmy je z Ośrodka Pomocy Społecznej, który Pana/ią do nas skierował.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych przez Centrum?

Celem przetwarzania Pana/i danych osobowych jest realizacja usług reintegracji społecznej i zawodowej – zatrudnienia socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176, z 2022 r. poz. 218, 1812).
Musimy przetwarzać Pana/i dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania postanowień podpisanego z Panem/ią Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS), w tym w szczególności do:

 • przygotowywania dla Pana/i dokumentów, wymaganych odrębnymi przepisami (skierowanie na badania lekarskie w zakresie medycyny pracy, karta szkolenia bhp, niezbędne dla Pana/i zaświadczenia, w tym o wynagrodzeniu, opinie, końcowe zaświadczenia o uczestnictwie, itp.),
 • sporządzania list obecności oraz naliczania i wypłaty świadczenia integracyjnego, przysługującego Pana/i w związku z uczestnictwem w CIS, w tym z uwzględnieniem zwolnienia lekarskiego z powodu choroby,
 • zgłoszenia Pana/i do ubezpieczenia społecznego (emerytalnego i rentowego) w ZUS oraz przekazywania należnych składek, a także rozliczania przedstawianych przez Pana/ią zwolnień lekarskich z powodu choroby,
 • rozliczania Pana/i w zakresie podatku dochodowego oraz w ramach rozliczeń rocznych (PIT-11),
 • wymiany informacji z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie zakwalifikowania Pana/i do uczestnictwa na okres próbny i właściwy, a także przedłużony,
 • wymiany informacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Sanoku w zakresie zakwalifikowania Pana/i do uczestnictwa na okres próbny i właściwy, a także przedłużony jak również w związku z refundacją wypłacanego Pana/i świadczenia integracyjnego i jego pochodnych ze środków Funduszu Pracy,
 • wymiany informacji z innymi podmiotami, których prawo do uzyskania informacji
  na temat Pana/i osoby w trakcie uczestnictwa w CIS i po jego zakończeniu regulują odrębne przepisy (Państwowa Inspekcja Pracy, Sąd, Komornik Sądowy, Komenda Policji itp.),
 • realizacji umów na organizację praktyk zawodowych lub wykonywanie usług pomocniczych, gospodarczych lub porządkowych z firmami i instytucjami w oparciu o założenia IPZS, a także sporządzania sprawozdań z ich realizacji,
 • obsługi podań i wniosków, które Pana/i kieruje,
 • obsługi w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli taki nastąpiłby podczas Pana/i uczestnictwa w CIS,

Przetwarzamy też Pana/i dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Centrum, którym jest:

 • prowadzenie badań i analiz pod kątem działalności Centrum, poprawy realizacji usług czy szaczowania głównych zainteresowań i potrzeb uczestników,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności rachunkowej i podatkowej (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1. Czy musi na Pan/i podać nam swoje dane osobowe?

Centrum wymaga podania przez Pana/ią wymienionych poniżej rodzajów danych osobowych w celu realizacji zatrudnienia socjalnego w ramach prowadzonej reintegracji społecznej i zawodowej. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/i tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Pana/i lub kontynuować realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, a w konsekwencji nie będzie Pan/i korzystać z usług CIS.

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • adres do korespondencji;
 • adres poczty elektronicznej albo numer telefonu;
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • PESEL;
 • numer konta bankowego;
 • inne dane osobowe uczestnika, a także danych osobowych dzieci uczestnika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych będzie konieczne ze względu na korzystanie przez uczestnika ze szczególnych uprawnień (np. zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/i podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub wynikających bezpośrednio z dotyczących zarówno nas i Pana/i przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie Pana/i danych jest dobrowolne.

 1. Jakie ma Pan/i uprawnienia wobec Centrum w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/i praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pana/i danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/i wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pan/i, że Pana/i dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
 • Pana/i dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez CIS; cofnie Pan/i swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • zgłosi Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania tych danych;
 • Pana/i dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 • zauważy Pan/i, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Pana/i dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/i chciał/a, aby zostały usunięte;
 • Pana/i dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pana/i do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • wniesie Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
 • przetwarzanie Pana/i danych odbywa się na podstawie Pana/i zgody lub umowy zawartej z Pana/i oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Ma Pan/i prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/i danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych!

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Facebook
Skip to content