Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

O CENTRUM


O CENTRUM

Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Sanoku zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Powiatu dnia 1 czerwca 2012 roku. Jest zakładem budżetowym odpłatnie wykonującym prace zlecone i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz otrzymywanej dotacji powiatowej.

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku jest podmiotem ekonomii społecznej obejmującym swoim działaniem powiat sanocki.  Ekonomia społeczna to rodzaj działalności, w której najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Ekonomia społeczna ma służyć ludziom, którzy potrzebują pomocy,  np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, ubogich czy  bezrobotnych. Zyski nie są tu celem nadrzędnym.

Naszym Uczestnikom oferujemy udział w reintegracji społecznej i zawodowej w jednym z trzech warsztatów:

 • gastronomicznym

Uczestnicy pod okiem osób kierujących warsztatem uczą się przygotowywać potrawy, wyroby garmażeryjne oraz ciasta korzystając z norm i receptur gastronomicznych, poznają zasady organizacji produkcji gastronomicznej. Profesjonalnie wyposażony warsztat pozwala zaznajomić się z różnorodnością sprzętów,  maszyn i urządzeń używanych w gastronomii. Ponadto uczestnicy poznają specyfikę pracy w kuchni, zaznajamiają się z przepisami sanitarno – higienicznymi.

Tego wszystkiego uczestnicy uczą się przygotowując około 200 posiłków dziennie. Z naszych usług od wielu już lat korzystają przedszkola, szkoły podstawowe, okoliczne Dzienne Domy Pobytu Seniora oraz indywidualni klienci. Cotygodniowy jadłospis umieszczany jest na facebooku jednostki

Ponadto Centrum Integracji Społecznej w Sanoku oferuje przygotowanie cateringów okolicznościowych, których cena ustalana jest indywidualnie pod zamówienie klienta.

 • technicznym

Uczestnicy tego warsztatu pod nadzorem instruktora zawodu uczą się obsługi narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy pracach technicznych, wykonują drobne prace serwisowe i konserwacyjne tych sprzętów.

 • porządkowym

Warsztat porządkowy wykonuje prace terenowe związane z pielęgnacją i porządkowaniem ogrodów oraz innych terenów zielonych. Uczestnicy uczą się obsługi i konserwacji sprzętów ogrodniczych.

Warsztat świadczy usługi koszenia trawników, przycinania krzewów i żywopłotów zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm i instytucji publicznych. Zimą zajmuje się również odśnieżaniem parkingów i posesji prywatnych oraz placów przy budynkach użyteczności publicznej.

Cena usługi zawsze ustalana jest indywidualnie i zależna jest od zakresu prac.

W ramach reintegracji społecznej uczestnicy zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które mają zastosowanie w praktyce zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym. Reintegracja społeczna obejmuje indywidualne oraz grupowe spotkania z psychoteraputą oraz doradcą zawodowym.


DLA KANDYDATÓW

Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej w Sanoku (po uprzednim wystawieniu skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej) może zostać osoba zamieszkująca teren powiatu sanockiego, która zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • bezdomność,
 • uzależnienie od alkoholu,
 • uzależnienie od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • jest osobą chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwałe bezrobocie,
 • zwolnienie z zakładu karnego,
 • niepełnosprawność,
 • inne (np. ubóstwo).

W zajęciach prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku nie mogą brać udziału osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej,
 • emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym Uczestnikom Centrum za udział w zajęciach przysługuje świadczenie integracyjne, które wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych. Oprócz tego Uczestnik może otrzymać premię motywacyjną oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do Centrum.

Pobierz plik Skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych z Centrum Integracji Społecznej

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i uczestnictwa zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub bezpośrednio w siedzibie Centrum.


KADRA

 • Kierownik: Marian Lorenc
 • Pracownik socjalny: Renata Kurzeja
 • Inspektor ds. administracyjnych: Bartosz Nitka
 • Instruktor warsztatu porządkowego: Monika Izdebska
 • Instruktor warsztatu technicznego: Sławomir Kotyła
 • Instruktor warsztatu gastronomicznego: Elżbieta Zbiegień, Monika Januszczak


KONTAKT

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Stróżowska 16 (naprzeciwko stadionu Wiki)

38-500 Sanok

tel. 518-922-200

e-mail: cis@powiat-sanok.pl

Zapraszamy do kontaktu, w celu uzyskania dodatkowych informacji, za pośrednictwem poniższego formularza.

  Facebook
  Skip to content