CIS w Sanoku

Cele ogólne CIS

 

 • wykształcenie w uczestnikach umiejętności zawodowych,
 • przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 • nabycie umiejętności w pełnieniu ról społecznych w sferze rodzinnej, społecznej oraz zawodowej w wyniku uczestnictwa w zajęciach reintegracyjnych.

 

Formy wsparcia

 •  zajęcia praktyczne (warsztaty, prace wykonywane wspólnie z instruktorem  zawodu)
 • nauka w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • nauka w zakresie rozpoczynania i prowadzenia spółdzielni socjalnych
 • przekazywanie podstaw ekonomii społecznej
 • zapewnienie  nieodpłatnie jednego posiłku dziennie w trakcie pobytu
 • świadczenie socjalne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych + ewentualna premia w wysokości do 50% zasiłku
 • CIS zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym środki ochrony indywidualnej, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich
 • wsparcie doradcy zawodowego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
 • wsparcie psychologa ( uczestnik + rodzina)
 • wsparcie psychoterapeuty ( uczestnik + rodzina)
 • wsparcie prawnika ( uczestnik + rodzina)

Założenia

 • Przewiduje się wykształcenie w uczestnikach umiejętności zawodowych  oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 • Następstwem uczestnictwa w zajęciach reintegracyjnych będzie nabycie umiejętności w pełnieniu ról społecznych w sferze rodzinnej, społecznej oraz zawodowej.
 • 24 osoby w ciągu 1 roku zostanie objęte działaniami integrującymi ich ze społecznością i rynkiem pracy podpisze Indywidualny Plan Zatrudnienia Socjalnego i weźmie udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.
 • Uczestnicy CIS zostają zakwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych (3 grupy 8 osobowe)  w zależności od ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych.
 • Zajęcia praktyczne (warsztaty, prace wykonywane   wspólnie z  instruktora  zawodu);
 • Naukę w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Naukę w zakresie rozpoczynania i prowadzenia spółdzielni socjalnych.
 • Przyswajanie podstaw ekonomii społecznej.
 • Uczestnictwo w Programie trwa 12 miesięcy i może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.
 • Zakłada się, że w ciągu każdego roku trwania programu 8 osób uzyska trwałe zatrudnienie, spośród wszystkich uczestników. Ponadto uczestnicy CIS przygotowywani będą do:

– Podjęcia pracy poprzez udział w zajęciach dotyczących  rynku pracy,

– Zatrudnienia wspieranego (staże, subwencje), a także do samo zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych.