Centrum Integracji Społecznej w Sanoku

Deklaracja dostępności

Centrum Integracji Społecznej w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cissanok.pl/

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2023r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień 2023r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10 maja 2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: maj 2024

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. cis@powiat-sanok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 518-922-200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury: Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym osobę wnoszącą żądanie oraz udziela informacji kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek przy ul. Stróżowskiej 16

  • Do budynku prowadzą dwie drogi, pierwsza od strony parkingu Zespołu Szkół nr 3 – schody, druga od strony placu nauki jazdy – lekkie wzniesienie przed bramą wjazdową, następnie nierówny asfalt.

  • Budynek Centrum Integracji Społecznej w Sanoku jest jednopoziomowy. Żadne z wejść nie jest wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich.

  • Drzwi główne, zlokalizowane od strony parkingu Zespołu Szkół nr 3 mają dwa uchylne skrzydła, dzięki czemu spokojnie można przejechać wózkiem inwalidzkim.

  • Bezpośrednio w budynku nie ma schodów.

  • Korytarz jest szeroki, a wejścia do poszczególnych pomieszczeń takich jak, szatnia, wc, biuro, jadalnia, kuchnia nie mają progów,

  • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.

Facebook
Skip to content